Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag.
Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag.
Ketua Prodi
Dr. Hj. Aisyah Arsyad, M.A.
Dr. Hj. Aisyah Arsyad, M.A.
Sekretaris Prodi